1.1 Az X-Web Netpartner Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3 A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

2 A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZÉTTSÉGEI

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli estek okozta üzemzavarok.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számítva azonnal biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészít szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a webtárhely és domain regsztrációval kapcsoaltosan felmerült problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt honlapján.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.6.1 Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása. A Szolgáltató szervereiről küldve kéretlen levélnek minősülnek egyrészről a hatályos jogszabályok szerinti spam-levelek, továbbá minden olyan levél is, melyet a címzettje nem kért önkéntesen, illetve levél küldője tömegesen küld hasonló tartalmű leveleket.

2.6.4 Tilos az web tártetületen olyan programlód elhelyezése melynek futása több mint 60 másodpercig fut.

2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.8 Amennyiben az Előfizető nem tudja igazolni, hogy a Szolgáltató szerverein tárolt személyes adatokat (e-mail-címeket, stb.) nem a hatályos törvények szerint kezeli, valamint megtagadja az adatok Szolgáltató általi ellenőrzését, ezen esetben a Szolgáltató jogosult az adatok lementését (átadását) követően törölni az ellenőrizetlen személyes adatokat, valamint jogosult azonnali hatállyal az adatokat használó szolgáltatást felmondani.

2.9 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban , azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

2.10 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domain-nevet. A magyar .hu közdomének esetében az aktuális Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain-név foglaltságát.

2.11 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről e-mailben tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt 15 nappal.

2.12 A szolgáltató felelőssége: A szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

2.13 A Szolgáltató az előfizetői szerződést megszűnését követően nem köteles szerverein tárolni az Előfizető tulajdonában levő adatállományokat

3. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.3 Az Előfizető köteles a szerveren elhelyzett kódok biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. Az Előfizető számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

3.4 Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését, eképpen az Előfizető kizárólag önkéntes, bejelentkezés-alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. SPAM-nek minősül az engedély-kérő levél is, hiszen úgyszintén kéretlenül lett elküldve. Amennyiben egy az Internetről - vagy máshonnan - gyűjtött címlista a hatályos törvények szerint illegális, és így adatvédelmi törvényt sért, úgy a Szolgáltató szerverein tilos az adott címlista tárolása és nyilvántartása!

3.5 A Szolgáltató szervereiről tilos továbbá a hatályos törvények szerint nem SPAM-nek minősített, de egyébként kéretlen levelek kiküldése is.

3.6 A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos, vagy annak hiányában egy más típusú, de könnyen átlátható leiratkozás lehetőségét, és feliratkozáskor el kell tárolni a feliratkozó számítógépének IP-címét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést vagy kéretlen levélkiküldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.7 A hírlevéküldési tevékenysége során az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvenyesítheti kártérítési igényét bármilyen, Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül.

3.8 Az Előfizető a szerverről külön díj felszámítása nélkül napi maximum 200 db. email küldhet ki a php mail() funkció használatával, vagy a domain névhez rendelt SMTP szerveren keresztül.

3.9 A honlapon meghirdetett díjak napi maximum 1000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 1000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.

3.10 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel, különös tekintettel a hiányos biztonságú számítástechnikai rendszerekből megszerzett felhasználói jelszavakra.

3.11 Az Előfizető köteles a Szolgáltató tárhelyére telepített tartalomkezelő rendszereken az adott tartalomkezelő rendszer ajánlásainak megfelelő gyakorisággal a biztonsági frissítéseket elvégezni azért, hogy a telepített kód biztonsági kockázatot ne jelentsen az Előfizető saját tárhelyére, illetve a szerver egésyézére nézve. Amennyiben az Előfizető a biztonsági frissítéseket a Szolgáltató éretítése ellenére nem telepíti fel, úgy a Szolgáltató jogosult az előfizetés korlátozására/felmondására. Emellett biztonsági incidens (például az Előfizető tárhelyén keresztül történő hacker támadás) esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető és a szerver adatainak védelmében a tárhelyszolgáltatás azonnali korlátozására.

3.12 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Amennyiben az Előfizető a megrendelés dátumától számított 10. úgy a Szolgáltató a megrendelést törli rendszeréből.

3.13 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

4.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára. A szolgáltatások megrendelése online ügyfélközponton keresztül történik. a Szolgáltató megrendelő űrlapjain keresztül történik. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

4.2 A Szerződés lejárata előtt 20 nappal a Szolgáltató az Előfizető által a megrendeléskor megadott email-címére díjbekérőt állít ki. Az Előfizető adataiban történő változás bejelentése, illetve a Szerződés esetleges felmondása kizárólag az Előfizető felelőssége. Amennyiben az Előfizető nem hosszabbítja meg az előfizetést, a Szolgáltató felmondottnak tekinti azt.

4.3 A Szolgáltató elektronikus ]ton számlát küld az Előfizetőnek. Amennyiben az Előfizetőnek papír alapú számlára van szüksége úgy arra 500 forint ügyintézési számol fel a szolgáltató postázási és adminisztrációs költség címén.

4.4 Mindkét fél jogosult a Szerződés lejáratakor azt nem meghosszabbítani. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

4.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. EGYEBEK

5.1 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az emailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek: a Szolgáltató részéről az x-web.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapokon leadott Megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

5.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.3 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.


2013.01.01